องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
สำนักงานปลัด
 
นายพีระบูลย์ เผดิมวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวกมลวรรณ ทองประสาร
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสาวธัญญ์ชวัล พงษ์สุวรรณ

นางสาวกมลวรรณ ทองประสาร
นายวิชัย อุดทาพงษ์
นายวีระ ปิ่นหิรัญ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววนิดา หงษ์อุดม
นางสาวนารถฤทัย ภักดีจอหอ
นางสาวจตุพร สายแวว
นางเกษร เทอดศักดิ์เดชา
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
บุคลากร
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายรวน จอมเกาะ
นางประนอม เจนโพธิ์
นางสุกัญญา ห้วงกลาง
นายเรวัตร เครือธนรักษ์
ยามรักษาความปลอดภัย
แม่บ้าน
แม่บ้าน
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายมานิย์ รั่วจอหอ
นายเปี๊ยก ชิดโคกสูง
นายก้องเกียรติ แตงกลาง
นายณรงค์ ยนจอหอ
คนงานประจำรถดับเพลิง
คนงานประจำรถดับเพลิง
คนงานประจำรถดับเพลิง
คนงานประจำรถดับเพลิง
นายศราวุธ สุวรรณพัฒน์
นายวีระ เจียกโคกสูง
นางสาวดณพร แย้มโคกสูง
คนงานประจำรถดับเพลิง
คนงานประจำรถดับเพลิง
- - รอบันทึกข้อมูล - -