องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
สป.สช.
คู่มือสำหรับประชาชน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวจัดเก็บรายได้
รายงานทางการเงิน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
   

สำนักงานปลัด
 
 
 นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 
นางสาวกมลวรรณ  ทองประสาร
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาการ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
 
 
 นางสาวธัญญ์ธวัล พงษ์สุวรรณ  นายวีระ  ปิ่นหิรัญ  นางสาวลลิลทิพย์ พัวพันธ์  นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง
 นักบริหารงานทั่วไป  นักพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 

 
  นางชาลินี ดวงประทุม  นายสมปอง  หินสันเทียะ นายวุฒิชาติ บรรหาร   นางสาวจินตนา อัครพัฒนผล นางรดา เทอดศักดิ์เดชา
 บุคลากร  เจ้าพนักงานป้องกันฯ  นิติกร  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 

 
 
 นายเรวัตร์ เครือธรารักษ์  นายศราวุธ  สุวรรณพัฒน์  นายวีระ เจียกโคกสูง  นายมานิต  รั่วจอหอ
 พนักงานขับรถดับเพลิง  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานดับเพลิง  คนสวน
 
 
 
 
 นายเปี๊ยก  ชิดโคกสูง  นายณรงค์   ยนจอหอ  นางสาวดณพร  แย้มโคกสูง  นางสาวศิริลักษณ์  จุลมะเริง
 พนักงานประจำรถดับเพลิง  คนตกแต่งสวน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 

 
 นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ำ  นางสุกัญญา  ห้วงกลาง  นางประนอม  เจนโพธิ์  นายรวน จอมเกาะ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  แม่ครัว  แม่ครัว  คนงานทั่วไป