องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา