องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา